L’ordenació dels ensenyaments de batxillerat establerta en el Decret 142/2008 té com a finalitat proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en tres modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària. Això permet una adequació a les seves característiques i interessos de formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral, amb el benentès que l’itinerari formatiu és encara prou obert per permetre, al final de dos cursos acadèmics, construir el seu itinerari acadèmic i professional futur.

El currículum de Batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

Matèries comunes
  • Llengua Catalana i Literatura
  • Llengua Castellana i Literatura
  • Llengua Estrangera
  • Educació Física
  • Filosofia
  • Història de la Filosofia
  • Història
  • Tutoria
  • Treball de Recerca
Batxillerats