Aquesta web utilitza cookies pròpies i analítiques. Si segueixes navegant, estàs acceptant l'ús que fem d'aquestes. Pots canviar la configuració en qualsevol moment.

Aceptar Més informació

Valors de l'Institut Ramon Berenguer IV - Amposta

El Projecte Educatiu de l’Institut Ramon Berenguer IV contribueix a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:

 • Exercir en la ciutadania democràtica, des d’una perspectiva global, i adquirir una consciència cívica responsable.
 • Consolidar una maduresa personal i social que permeti els nostres alumnes actuar d’una manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre pacíficament els conflictes personals i també entre iguals, familiars i socials.
 • Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar críticament les desigualtats existents i impulsar la igualtat real i la no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.
Institut Ramon Berenguer IV Amposta

 

Institut Ramon Berenguer IV Amposta
 • Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua catalana i la llengua castellana.
 • Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.
 • Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social.
 • Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de cada estudi.
 • Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics.
 • Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat i el respecte vers el medi ambient.
 • Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.
 • Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.

L'escola pretén formar persones autònomes, altruistes, creatives i coneixedores de les seves pròpies possibilitats. Participatives, solidàries, que s’estimin la pau i que se sentin identificades amb la llengua, la cultura, els costums i les aspiracions del país on viuen, Catalunya. Persones al mateix temps rigoroses i exigents en el treball, obertes als avenços i amb afany constant de millora.

No ho dubtis sol·licita informació

Contacta amb nosaltres i et resoldrem qualsevol dubte que tinguis.