La finalitat de l’Educació Secundària Obligatòria és l’assoliment de les competències clau que permeti a tots els alumnes:

  • Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.
  • Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials relatives a:
  • L’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora, les competències matemàtiques i les competències necessàries per a l’ús de les noves tecnologies i de la comunicació audiovisual.
  • La comprensió dels elements bàsics del món en els aspectes científics, socials, culturals, religiosos i artístics, en particular aquells elements que permetin un coneixement i arrelament a Catalunya.
  • La sensibilitat artística i la creativitat.
  • La coresponsabilitat i el respecte a la igualtat de drets i d’oportunitats de les persones.
  • El treball i l’estudi, individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica.
  • La resolució de problemes de la vida quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.
  • L’hàbit lector com a eina bàsica per accedir i construir coneixement i desplegar el potencial personal.

L’educació secundària obligatòria ha de garantir la igualtat real d’oportunitats per desenvolupar les capacitats individuals, socials, intel•lectuals, artístiques, culturals i emocionals de tots els xiquets i xiquetes que cursen aquesta etapa. Per aconseguir-ho, cal una educació de qualitat adaptada a les necessitats de l’alumnat que afavoreixi l’èxit escolar i l’equitat.

A l’Institut Ramon Berenguer IV formem persones sensibles i creatives, que valoren l’esforç i el treball ben fet, coneixedores de les seves possibilitats i amb esperit de superació, autònomes, competents i amb criteri, solidàries i compromeses.

Implementem una acció tutorial que acompanya l’alumne en el seu progrés personal (entrevistes, tallers, pla de convivència, orientació educativa). A través del Departament d’Orientació Psicopedagògica, fem la detecció i seguiment d’alumnes amb dificultats i adaptacions curriculars.

Despleguem les competències bàsiques en els currículums de l’educació secundària obligatòria, fent èmfasi en les llengües, les matemàtiques, les ciències, la competència digital i l’avaluació formativa.

Incorporem la lectura a totes les àrees i matèries curriculars com a eina d’aprenentatge i com a estratègia transversal i sistemàtica per a la millora del rendiment escolar.

Estimem el nostre país, les nostres tradicions, la nostra cultura. Celebrem el Nadal, Sant Jordi.

Mantenim una relació directa i continuada amb les famílies (entrevistes, reunions amb tutors i tutores, comunicació amb sms i espai virtual, informes d’avaluació i preavaluació, conferències,..).

Ens coordinem amb les escoles de primària per tal d’assolir les competències necessàries per continuar amb garanties d’èxit l’etapa següent. Adoptem les mesures per facilitar la transició entre les dos etapes, preveient possibles factors de tipus emocional, social i metodològics que poden condicionar els resultats.