La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències empíriques, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científicosanitaris, el món dels processos tecnològics i dels materials, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i de serveis.

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les tècniques científiques i tecnològiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana: la física, la química, la biologia, les ciències de la terra i del medi ambient, les matemàtiques, el dibuix tècnic, l’electrotècnia i la tecnologia industrial.

Matèria obligatòria de modalitat

 • Matemàtiques I i II

Matèries de modalitat

 • Biologia I i II
 • Geologia i Ciències Ambientals I i II
 • Física I i II
 • Tecnologia i Enginyeria I i II

Matèries optatives

 • Química I i II
 • Programació
 • Dibuix Tècnic I i II
 • Reptes científics actuals (Biologia i Geologia)
 • Matemàtica aplicada
 • Psicologia
 • Reptes científics actuals (Física i Química)
 • Robòtica
 • Biomedicina
 • Entorn sostenible
Matèries comunes
 • Llengua Catalana i Literatura
 • Llengua Castellana i Literatura
 • Llengua Estrangera
 • Educació Física
 • Filosofia
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Tutoria
 • Treball de Recerca
Batxillerats